Πληροφορίες

Κύριος στόχος

Το πρόγραμμα Basketball for LifeSkills (BASKI) αναφέρεται κατά κύριο λόγο στο ζήτημα της προώθησης της εκπαίδευσης μέσω του αθλητισμού, αλλά και στον ίδιο τον αθλητισμό, με ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη δεξιοτήτων, και υποστηρίζει την εφαρμογή των Κατευθυντήριων Γραμμών της ΕΕ για τη «Διπλή Σταδιοδρομία των Αθλητών».

Το πρόγραμμα BASKI οραματίζεται να αναπτύξει ένα πρόγραμμα κατάρτισης για προπονητές καλαθοσφαίρισης, καθηγητές φυσικής αγωγής, καθώς και υπεύθυνους λήψης αποφάσεων στους χώρους της εκπαίδευσης και του αθλητισμού. Tο πρόγραμμα θα σχετίζεται με την προώθηση της καλαθοσφαίρισης μεταξύ των μαθητών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης ως ενός μέσου ανάπτυξης δεξιοτήτων απαραίτητων στη ζωή τους, με έμφαση στη κοινωνική συμμετοχή και ένταξη των πολιτών.


Επιμέρους Στόχοι

Το πρόγραμμα BASKI θα επιδιώξει να εκπαιδεύσει όλους τους ενδιαφερόμενους που ασχολούνται με τη φυσική αγωγή των παιδιών (και ιδιαίτερα διευθυντές σχολείων, εκπαιδευτικούς και γονείς) σχετικά με τα πολυάριθμα οφέλη της καλαθοσφαίρισης, όπως είναι η καλή σωματική και ψυχική υγεία, καθώς και οι ήπιες δεξιότητες που μπορούν να αποκτηθούν μέσω του αθλήματος. Αυτό θα επιτευχθεί κυρίως με τη διεξαγωγή διαδραστικών και διασκεδαστικών σεμιναρίων, τη σύνταξη και διανομή ενημερωτικών εγχειριδίων, καθώς και με τη χρήση εξοπλισμού και παιχνιδιών. Όλα αυτά θα συγκεντρωθούν στο Διαδραστικό Πακέτο Εκπαίδευσης για Προπονητές/Εκπαιδευτές BASKI.


Δράσεις

Η Εργαλειοθήκη των Μαθημάτων και των Ανοικτών Eκπαιδευτικών Πόρων BASKI περιλαμβάνει το σύνολο του υλικού, των δραστηριοτήτων και των εργαλείων εκπαίδευσης και θα αναπτυχθεί σε μικτή μορφή (δια ζώσης και διαδικτυακές δραστηριότητες). Μερικά από τα θέματα που πρόκειται να καλυφθούν είναι τα παρακάτω:

• Παιδαγωγικές προσεγγίσεις με βάση την καλαθοσφαίριση
• Ανάπτυξη δεξιοτήτων για παιδιά
• Η καλαθοσφαίριση στην κοινότητα
• Κοινωνική ενσωμάτωση μέσω καλαθοσφαίρισης
• Σωματική, ψυχική και συνολική υγεία


Αποτελέσματα

Ο Οδηγός Εκπαίδευσης και Προσαρμογής Πολιτικής BASKI θα αναπτυχθεί με τη μορφή ενός Διαδραστικού Ηλεκτρονικού Βιβλίου (με περιεχόμενο πολυμέσων και οπτικοακουστικό υλικό) και θα παρέχει συγκεκριμένες οδηγίες σε όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς και ιδιαίτερα τους φορείς χάραξης πολιτικής. Όλοι οι συμμετέχοντες θα παρέχουν σχόλια σχετικά με την ανάπτυξη του Οδηγού, καθώς διαθέτουν εμπειρία στους τομείς της παροχής εκπαίδευσης και ανάπτυξης μαθημάτων. Ο οδηγός θα είναι προσβάσιμος μέσω του Περιβάλλοντος Ηλεκτρονικής Εκμάθησης και θα προσφέρεται σε διαδραστική μορφή ηλεκτρονικού βιβλίου.

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή αυτής της έκδοσης δεν συνιστά έγκριση του περιεχομένου που αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις των συγγραφέων. Η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

[Αριθμός Έργου: 613606-EPP-1-2019-1-CY-SPO-SCP ]

Advertisement
%d bloggers like this: