Οικοσελίδα

Basketball for Life Skills (BASKI)

Ο σύγχρονος τρόπος ζωής των νέων ανθρώπων, η ταχεία εξέλιξη των επιστημών και της τεχνολογίας, καθώς και η εκβιομηχάνιση του αθλητισμού, είναι μερικοί από τους παράγοντες που έχουν προκαλέσει την υποβάθμιση του σχολικού αθλητισμού, ειδικά στις χώρες εταίρους.

Το πρόγραμμα Basketball for Life Skills (BASKI) θα προωθήσει την εκπαίδευση μέσω του αθλητισμού, αλλά και στον ίδιο τον αθλητισμό, με ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη δεξιοτήτων. Επιπλέον, θα υποστηρίξει την εφαρμογή των Κατευθυντήριων Γραμμών της ΕΕ για τη Διπλή Σταδιοδρομία των Αθλητών»

Στόχοι

Ανάπτυξη ενός προγράμματος κατάρτισης για προπονητές καλαθοσφαίρισης, εκπαιδευτικούς στον χώρο του αθλητισμού, καθώς και υπεύθυνους λήψης αποφάσεων στους χώρους της εκπαίδευσης και του αθλητισμού, σχετικά με τον τρόπο προώθησης της καλαθοσφαίρισης μεταξύ των μαθητών του δημοτικού σχολείου ως μέσου ανάπτυξης δεξιοτήτων ζωής, με έμφαση στη συμμετοχή των πολιτών και την κοινωνική συμβολή.

Δράσεις/Αποτελέσματα

Παράδοση όλων των ηλεκτρονικών στοιχείων εκμάθησης και των διαδραστικών εργαλείων του έργου, όπως ηλεκτρονικές ενότητες κατάρτισης, περιεχόμενο πολυμέσων, εργαλεία επικοινωνίας και συνεργασίας, μίνι παιχνίδια και πόροι.

Results

Τα εκπαιδευτικά πακέτα θα παρέχουν παιδαγωγικές μεθόδους, εργαλεία, καθώς και σχέδια μαθημάτων σε εξωτερικούς χώρους για χρήση από τον σχετικό ενδιαφερόμενο.


Sports and particularly basketball, is a significant factor in the development of adolescents’ self esteem, identity, and feelings of competence.

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή αυτής της έκδοσης δεν συνιστά έγκριση του περιεχομένου που αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις των συγγραφέων. Η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

[Αριθμός Έργου: 613606-EPP-1-2019-1-CY-SPO-SCP ]

%d bloggers like this: